Regulamin konkursu fotograficznego „Znaki zodiaku na ArtNoc”

Regulamin konkursu fotograficznego „Znaki zodiaku na ArtNoc

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop, ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice

2.    Konkurs odbędzie się 7. października 2023 r. - w czasie trwania 16. ArtNocy w Gliwicach.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Konkurs jest bezpłatny i może w nim brać udział każda osoba fizyczna. Uczestnicy niepełnoletni - za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2.    Każdy Uczestnik zgłasza tylko jedno zdjęcie.

3.    Uczestnik, zgłaszając się na konkurs, akceptuje warunki wyrażone w niniejszym regulaminie.

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

1.    Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii przedstawiającej interpretacje Znaków Zodiaku.

2.    Prace konkursowe muszą zobrazować tytuł Konkursu – „Znaki zodiaku na ArtNoc” i nawiązywać do wydarzeń w okresie trwania tejże imprezy.

3.    Każdy Uczestnik wykonuje zadanie samodzielnie i zobowiązany jest dostarczyć plik do zakładu FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop w dniu 7. października 2023 r. do godz.17:30. Zdjęcia można wysłać za pomocą aplikacji Mobile Photo Kiosk (kod laboratorium 1252) do godz. 17:30.

4.    Każdy Uczestnik otrzyma 1 zdjęcie o wymiarach 15 x 21 cm, wydrukowane przy pomocy foto kiosku FUJIFILM. Koszt wydruku zdjęć ponosi Organizator.

5.    Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przedstawione prace.

 

§4

NAGRODA

1.    Prace konkursowe oceni jury w składzie: Sławomir Kokoszka, Mariana Korbecka, Michał Buksa, Mirosław Rak. Obrady jury są niejawne, a ich werdykt jest ostateczny i nie podlega weryfikacji.

2.    Nagrodami w konkursie będą:

2.1. Voucher na usługi fotograficzne do wykorzystania w Zakładzie Wonder Photo Shop Foto-S Kokoszka o wartości 150 PLN, ufundowany przez FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop;

2.2. Voucher na usługi fotograficzne o wartości 100 PLN, ufundowany przez firmę FUJIFILM Poland sp. z o.o.

3.    Autorzy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w celu promowania Konkursu.

4.    Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. o godz. 19:00 w siedzibie Organizatora FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop, ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice.

5.    Ważność Voucherów upływa 31 grudnia 2023 r. 

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady ujęte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  uczestnika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną  z niniejszym regulaminem.

3.    Każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt i własną odpowiedzialność i nie będzie rościł żadnych praw od Organizatora  związanych z uczestnictwem w Konkursie.

4.    Uczestnik w czasie brania udziału w Konkursie zobowiązany jest do podporządkowania się przepisom prawnym obowiązującym w Polsce.

5.    Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego prac przez Organizatora w celu promowania Konkursu (informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych organizatora, wystawa pokonkursowa).

6.    Regulamin konkursu jest do wglądu w siedzibie organizatora FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop, ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice.

 

Obraz zawierający Czcionka, tekst, logo, Grafika

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, Czcionka, Grafika, logo

Opis wygenerowany automatycznie

 

TA WYTRYNA UŻYWA PLIKÓW COOKIES. CZYTAJ WIĘCEJ..     

FOTO-S Sławomir Kokoszka | ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice | tel. +48 32 300 65 45 | e-mail: info @ fotogliwice.pl

FOTO-S 2017